NuostataiSpausdinti šį puslapį

NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-301

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės lopšelio-darželio „Nykštukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, ,teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktorius įsakymais ir šiais Nuostatais.
3. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, kodas 190448342, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Nykštukas“.
4. Lopšelis-darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1982-10-24, kaip Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Nr.1, Marijampolės miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 1998-01-20 įsakymu Nr.8, suteiktas „Nykštuko“ vardas.
5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
6. Priklausomybė – savivaldybės švietimo įstaiga.
7. Savininkas – Marijampolės savivaldybė.
8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.
9. Marijampolės savivaldybės taryba:
9.1. tvirtina Lopšelio-darželio nuostatus;
9.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio direktorių;
9.3. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;
9.4. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio reorganizavimo ir likvidavimo;
9.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
9.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Lopšelio-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
10. Lopšelio-darželio buveinė – Uosupio g. 2, LT- 68160 Marijampolė.
11. Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
12. Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam vaiko ugdymui ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.
13. Ugdymo kalba – lietuvių.
14. Ugdymo forma – dieninė.
15. Lopšelio-darželio veiklos laikotarpis neribotas.
16. Lopšelis-darželis yra paramos gavėjas.
17. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

18. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
19. Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
20. Kitos Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:
20.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
20.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
20.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
20.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
20.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
21.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
21.3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.
22. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – kurti saugų, kokybišką, vaiko raidą atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
23. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
23.1. teikti vaikui nuo 1 iki 6(7) metų kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
23.2. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
23.3. ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save pažįstant pasaulį;
23.4. plėtoti vaiko socialinę ir emocinę patirtį;
23.5. žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;
23.6. padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai;
23.7. kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityviąją patirtį.
24. Lopšelis-darželis įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:
24.1. rengia ir įgyvendina, konkretina ir individualizuoja ikimokyklinio ugdymo programas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro rekomendacijas bei Savivaldybės ir Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, vaikų poreikius ir interesus;
24.2. vykdo priešmokyklinio ugdymo programą;
24.3. rengia ir įgyvendina kitas ikimokyklinio vaikų amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;
24.4. ugdo saugios ir sveikos gyvensenos įpročius bei vertybines nuostatas;
24.5. vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
24.6. vykdo ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;
24.7. užtikrina kokybišką švietimą;
24.8. teikia informacinę, pedagoginę psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą;
24.9. vykdo Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;
24.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
24.11. rengia metodines priemones vaikams ir pedagogams;
24.12. bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas, konferencijas;
24.13. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir statistinius tyrimus;
24.14. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
24.15. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų bei kitas prevencines programas;
24.16. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Lopšelio-darželio materialinę bazę, intelektualius resursus;
24.17. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
24.18. organizuoja vaikų maitinimą;
24.19. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
24.20. viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą;
24.21. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

25. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
25.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;
25.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
25.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
25.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
25.5. dalyvauti asociacijų veikloje;
25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
25.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
26. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:
26.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
26.2. kokybišką ugdymo programų vykdymą;
26.3. atvirumą vietos bendruomenei;
26.4. ugdymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:
27.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;
27.2. direktoriaus patvirtintą Metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;
27.3. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, suderintą su Lopšelio-darželio taryba ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriumi;
27.4. Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro;.
28. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį į darbą priima ir iš jo atleidžia Marijampolės savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio direktorius pavaldus ir atskaitingas Marijampolės savivaldybės tarybai. Direktorius:
28.1. vadovauja Lopšelio-darželio strateginio plano ir metinių veiklos bei kitų švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;
28.2. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
28.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
28.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
28.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotojui, atsižvelgdamas į Lopšelio-darželio veiklos sritis, sudaro galimybes jam savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
28.6. organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio-darželio darbą, materialinius ir intelektualinius išteklius;
28.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
28.8. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas bei darbo grupes;
28.9. Lopšelio-darželio vardu sudaro sutartis;
28.10. organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Lopšelio-darželio turtu, lėšomis; rūpinasi intelektualiniai, materialiniais, finansiniais; informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą, naudojimą ir saugojimą;
28.12. rūpinasi pedagogų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
28.13. inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;
28.14. teikia suinteresuotoms institucijoms, Lopšelio-darželio bendruomenei informaciją apie Lopšelio-darželio vykdomas ugdymo programas, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, Lopšelio-darželio bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
28.15. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Lopšelyje-darželyje;
28.16. sudaro Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams;
28.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
28.18. inicijuoja Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;
28.19. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis ir kitomis institucijomis;
28.20. sudaro metinę Lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą;
28.21. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
28.22. vykdo ir kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose numatytas funkcijas.
29. Direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

30. Lopšelyje-darželyje veikia: Lopšelio-darželio taryba, Pedagogų taryba ir Metodikos taryba.
31. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
32. Tarybą sudaro 9 asmenys: 3 tėvų atstovai, 3 pedagogai, 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Į Tarybą pedagogus deleguoja Pedagogų taryba, tėvus – tėvų susirinkimas, aptarnaujančio personalo darbuotojus – aptarnaujančio personalo darbuotojų susirinkimas.
33. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu 2 mokslo metams.
34. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu pirmame naujos kadencijos Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininkas negali būti Lopšelio-darželio direktorius.
35. Tarybos nuostatai, jų keitimai tvirtinami Tarybos posėdžio nutarimu.
36. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
37. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti kviečiamas Tarybos pirmininko, Lopšelio-darželio direktoriaus arba daugiau nei pusės Tarybos narių iniciatyva.
38. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, Marijampolės savivaldybės administracijos, Lopšelio-darželio administracijos, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
39. Tarybos nariai mokslo metų pabaigoje už veiklą atsiskaito juos rinkusiems Lopšelio-darželio bendruomenės nariams: pedagogai – Pedagogų tarybos posėdyje, tėvai – tėvų susirinkime, aptarnaujančio personalo darbuotojai – aptarnaujančio personalo darbuotojų susirinkime.
40. Tarybos kompetencija:
40.1. aptaria Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;
40.2. aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, metinę veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;
40.3. aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
40.4. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
40.5. skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
40.6. išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas;
40.7. plėtoja vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
40.8. Kartu su Pedagogų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
40.9. gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
40.10. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti.
41. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
42. Pedagogų tarybą sudaro Lopšelio-darželio direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai.
43. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Pedagogų tarybos posėdis.
44. Pedagogų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius. Pedagogų tarybos sekretorių renka Pedagogų tarybos nariai.
45. Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
46. Pedagogų tarybos kompetencija:
46.1. aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
46.2. svarsto Lopšelio-darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, brandumo mokyklai klausimus;
46.3. ugdymo turinį ir metodus derina prie Lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;
46.4. kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;
46.5. svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;
46.6. renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją, viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;;
46.7. skatina metodinių naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
47. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma Lopšelio-darželio metodikos taryba (toliau – Metodikos taryba).
48. Metodikos tarybą sudaro Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai. Metodikos tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Metodikos tarybos posėdis.
49. Metodikos tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinę veiklą Lopšelyje-darželyje.
50. Metodikos tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
51. Metodikos tarybos kompetencija:
51.1. rengia Metodikos tarybos darbo planą mokslo metams;
51.2. vadovaudamasi Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis numato vaikų žinių ir pasiekimo vertinimo principus;
51.3. inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą darbe;
51.4. teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo;
51.5. organizuoja metodinės, profesinės patirties sklaidą;
51.6. teikia siūlymų dėl ugdymo ir mokymo priemonių užsakymo.
52. Lopšelyje-darželyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

53. Direktoriaus pavaduotoją, pedagogus, švietimo pagalbą teikiančius specialistus, aptarnaujantį personalą ir kitus darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Lopšelio-darželio direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, pedagogų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.
55. Lopšelio-darželio direktoriaus pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pedagogų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo tvarką, ir Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais.
57. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pedagogai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

58. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jam Marijampolės savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos būdu naudojasi valstybine žeme.
59. Lopšelis-darželis yra išlaikomas ir savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
60. Lopšelis-darželis gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Lopšelis-darželis gali gauti lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara, tikslinei paskirčiai skiriamos lėšos, savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių, organizacijų bei piliečių aukojamos lėšos ir materialinės vertybės..
62. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Marijampolės savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.
64. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Informacija visuomenei apie Lopšelio-darželio veiklą, pasiekimus, tradicijas, pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.
66. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Lopšelio-darželio direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės institucijų iniciatyva.
67. Lopšelio-darželio nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.
68. Vieši Lopšelio-darželio pranešimai skelbiami Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ ir/ar Valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame laikraštyje viešiems pranešimams skelbti.
69. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
70. Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

Direktorė Dalytė Luckuvienė

2012. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas". SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,