Veiklos programosSpausdinti šį puslapį

Metinis darbo planas 2017-2018

2017-2018 Mokslo mokslo metų visuomeneės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

2013-2014m.m.veiklos programa (2)

 

PATVIRTINTA
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
2011-09-01
direktoriaus įsakymu Nr. V-07

PRITARTA
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
2011-09-01 įstaigos tarybos posėdyje protokolu Nr.3-01

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“
2011-2012 M. M. VEIKLOS PROGRAMA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Marijampolės lopšelio-darželio “Nykštukas“ veiklos programa 2011-2012 m.m. atliepia Lietuvos Respublikos švietimo plėtotės tikslus, Valstybės švietimo strategijos nuostatas, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją, Marijampolės savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metams bendrojo plano tikslus ir uždavinius, strateginio veiklos plano 2011-2013 m. prioritetus, tikslus, siekius, 2011-2012 m. m. numatytas įgyvendinti programas.
1.2. Lopšelis-darželis „Nykštukas“ – šiuolaikinė, atvira pokyčiams, naujovėms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, sudaranti sąlygas ugdytiniams įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje, pažinti save, visa tai įprasminant per etnines vertybes, tradicijas ir dorines nuostatas į aplinka.
1.3. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ metinė veiklos programa atspindi papildytos ugdymo nuostatas, jo turinio įgyvendinimo būdus, metodus, priemones.

2. 2010-2011 M. M. VEIKLOS REFLEKSIJA

2010-2011 m. m. didžiausią dėmesį skyrėme ugdymo(si) kokybės užtikrinimui, įstaigos, šeimos ir socialinių partnerių bendravimui ir bendradarbiavimui, efektyviam ir tikslingam įstaigos lėšų panaudojimui, ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtrai, pilietiniam ir tautiniam ugdymui.
Ugdomasis procesas vyko sėkmingai. Kryptingai įgyvendintos įstaigos savitumą ir visavertį ugdymą laiduojančios programos: ikimokyklinio ugdymo programa, Bendroji priešmokyklinio ugdymo (si) programa, logopedinės veiklos programa, bei kūrybinių grupių ir sveikatingumo programa.
Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ buvo rūpinamasi savitumu, kuriama estetiška ir patraukli ugdytiniams aplinka. Mėgstantiems žaisti teatrą, šokti, dainuoti, puoštis ir puošti aplinką yra įkurtos atskiros edukacinės erdvės: teatro studijoje „Nykštys“ ugdytiniai susipažino su teatro paslaptimis, „Suvalkietiškoje stuboje “ vyko pavakarojimai, buvo dainuojamos lietuvių liaudies dainos, žaidžiami žaidimai, atgimė senovės buitis ir papročiai. Visa tai vykdė etnografinė-kūrybinė grupė „Seklytėlė“. O mažųjų dizainerių studija „Darbščiosios skruzdėlytės“ kūrė įvairius darbelius, kuriais papuošė grupių ir darželio interjerą. Šioje studijoje ugdytiniai susipažino su kaukių ir kostiumų gamyba įvairiems spektakliams.
Kaip ir kiekvienais mokslo metais, taip ir šiais ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo respublikos, miesto konkursuose, akcijose, parodose. Tai respublikiniame projekte „Svajų gaudyklės“, savaitėje „Be Patyčių“, kuri sukvietė visus sustoti į veiduko su šypsena formą ir sušukti: „Gyvenimas Be Patyčių“. Tai pat dalyvavome ir konkursuose „Patyčios gali liautis“, „Myliu gimtą kraštą“, „ Gyvūnai – mūsų draugai“.
Malonu buvo dalyvauti parodose: „Kalėdinė eglutė iš buitinių atliekų“, „Po angelo sparnu“, „Pasaulis vaiko akimis“, „Aš noriu gyventi“, mugėje „Guru guru į Kaziuko turgų“.
Akcijose: „Išsaugokime kaštonus“, „Angelo sparnas“, „Rūšiuok popierių“, „ Žydintis tiltas“.

Šiais mokslo metais įstaigoje buvo baigtas vykdyti projektas „Ateina diena – atsineša darbus“. Vykdėme sveikatingumo projektą „Augu sveikas, saugus ir stiprus“. Buvome pakviesti į Lietuvos futbolo federacijos projektą „ Futboliukas 2010“. Dalyvaujame VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros programoje „Pienas vaikams“. Įstaigos ugdytiniai pavakarių metu geria pieną. Sutaupytas lėšas panaudojame vaikų mitybai gerinti ir dalį lėšų skiriame reikalingų įstaigai prekių įsigijimui. Nuo 2010 metų spalio 29 d. pradėjome įgyvendinti Lietuvos Darbo Federacijos projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant vaikų priežiūros paslaugas prailgintose darželių grupėse“
Didžiausią dėmesį skyrėme vaikui, palaikėme pedagogų sumanymus, skatinome jų aktyvumą, bendradarbiavome su įvairiomis institucijomis ir socialiniais partneriais.
Kuriant įstaigos tradicijas, dalyvavo visa bendruomenė. Kiekvieną mėnesį buvo išleidžiamas naujas įstaigos stendinis laikraštis „Nykštuko naujienos“, kuriame buvo apžvelgiami svarbiausi mėnesio įvykiai ir renginiai: „Rugsėjo varpelis“, „Rudens gėrybių paradas“, „Rudenėlio turgus“, „Žibintų vakaras“, „Šventų Kalėdų stebuklai“.
Įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupės organizuotoje akcijoje „Padėkime iškęsti baltąjį badą“ dalyvavo daugelio miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenės.
Šventinis rytmetys „Lietuva – tai mes“ vainikavo akciją, kurios metu kūrėme Lietuvos trispalvę iš mažų delniukų. Pavasarį pasitikome su šventiniu turgumi „Guru guru į Kaziuko turgų“. Vyko kūrybinės raiškos savaitė „Žemė – mūsų planeta“ . Ridenome margučius rytmetyje „Šventų Velykų džiaugsmai“.
Visa bendruomenė dalyvavo akcijoje „ DAROM 2011“.
Mokslo metus užbaigėme renginiu „Vaikystės spalvos“.
Apie įstaigos veiklą spaudoje rašo pedagogai, tėvai, įstaigos svečiai, informaciją pateikiame Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje. Su įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti pas direktorę ir įstaigos informaciniuose stenduose.

Pedagogų kvalifikacija, patirties sklaida.
Šiais mokslo metais 3 įstaigos pedagogės: Virginija. Pajaujienė, Vida. Sušinskienė, Aldona. Bielskuvienė įgijo vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, o direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė. Biskienė – III vadybinę kategoriją.
Gerąja darbo patirtimi tarpusavyje ir už įstaigos ribų dalijosi direktorė Dalytė. Luckuvienė ir visi įstaigos pedagogai.

Įstaigos savivaldos veikla.
Metų eigoje buvo atliekama pedagogų veiklos priežiūra.
Įstaigos tikslų ir siekių įgyvendinimui vyko aktyvi įstaigos savivaldos veikla. Buvo organizuoti 3 pedagogų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo: analizuojama, vertinama ugdomojo proceso rezultatai, ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra, pilietinis tautinis ugdymas.
Per praėjusius metus įvyko 3 metodinio būrelio susirinkimai, kurių metu buvo analizuojama projektinė veikla, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, Bendrosios ikimokyklinio ugdymo programos vertinimas.
Aktyviai dirbo įstaigos taryba. Įvyko 4 įstaigos tarybos posėdžiai, kuriuose be įstaigos programos aptarimo ir vertinimo, didelis dėmesys buvo skirtas finansiniams klausimams (sudaryta Biudžeto programos 2011 m. sąmata, analizuojamas ir vertinamas įstaigos lėšų panaudojimas). Šiuose susirinkimuose buvo ieškoma naujų, įdomių, turiningų įstaigos bendruomenės sutelktumo formų.

Naujovės įdiegtos lopšelyje – darželyje 2010-2011 m. m.

Įstaigos kultūros formavimas.
Didelis dėmesys skiriamas įstaigos bendruomenės telkimui, gero mikroklimato kūrimui. Visi bendruomenės nariai dirba kaip darni komanda. Nors pedagogai susibūrę į atskiras kūrybines grupes tačiau jos nuolat bendradarbiauja, keičiasi idėjomis, kartu rengia ir įgyvendina įvairius projektus, renginius.
Bendradarbiaujame ne tik tarpusavyje. Kolegialūs santykiai mus sieja su Marijampolės ikimokyklinėmis įstaigomis.

3. SSGG ANALIZĖ

Stiprybės. Kvalifikuotas personalas, nuolat auganti pedagogų kompetencija. Aktyvus projektinis ir komandinis darbas. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su socialiniais partneriais. Atlikta įstaigos dalinė renovacija (pakeisti langai ir stogas)
Silpnybės. Nepakankama materialinė bazė (įstaiga silpnai kompiuterizuota, pasenę grupių baldai, virtuvės įranga, lauko aikštelių įrengimai). Nepakankamai efektyvus pedagogų bendradarbiavimas su tėvais.
Galimybės. Sudarytos sąlygos dalyvauti savivaldybės ir šalies projektuose, nuolat siekti darbuotojų profesinio tobulėjimo, apsirūpinti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis
Grėsmės. Mažėjantis vaikų gimstamumas gali turėti įtakos vaikų skaičiui įstaigoje. Tame pačiame mikrorajone esančios įstaigos renovacija atsilieps neigiamai mūsų įstaigos patrauklumui.

LOPŠELIO-DARŽELIO PRIORITETAI 2011/2012 M.M.

4.1. Įstaigos veiklos kokybės gerinimas.
4.2. Vaikų saugumas ir sveikata.
4.3. Efektyvus ir tikslingas įstaigos lėšų panaudojimas materialinei bazei turtinti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2011/2012 M.M.

5.1. Sudaryti prielaidas ugdymo paslaugų kokybės gerinimui.
5.1.1. Užtikrinti sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso organizavimą.
5.1.2. Plėtoti ir stiprinti įstaigos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius.
5.1.3. Gerinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigai skirtas lėšas.
5.2. Padėti vaikui plėtoti ir formuoti būtinąsias kompetencijas.
5. 2.1. Kurti aplinką skatinančią sveikos ir saugios gyvensenos ugdymą.
5. 2.2. Sukurti programą, skatinančią vaikų fizinės ir dvasinės sveikatos ugdymą, kuri padėtų siekti sveikatą saugančios mokyklos statuso.
5.3. Stiprinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigai skirtas lėšas.
5.3.1. Vykdyti finansinės būklės priežiūrą.
5.3.2. Nuolat vykdyti ūkinės-materialinės veiklos priežiūrą.

6. PAGRINDINĖS PRIEMONĖS ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR UŽDAVINIUS

Pirmas tikslas – sudaryti prielaidas ugdymo paslaugų kokybės gerinimui. (5.1.)
Pirmas uždavinys – užtikrinti sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso organizavimą.(5.1.1)

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma
6.1. Duomenų banko „apie priešmokyklinio amžiaus vaikus“ kūrimas. vaikų registras. Danutė. LuckuvienėDanutė. Biskienė 2011 m. 08-09 mėn. Sukurtas duomenų bankas
6.2. Duomenų banko „apie ikimokyklinio amžiaus vaikus“ kūrimas.  vaikų registras. Dalytė. LuckuvienėDanutė. Biskienė 2011 m. 08-09 mėn. Sukurtas duomenų bankas
6.3 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimas, formuojant vaikų kontingentą Dalytė. Luckuvienė 2011 08 Atlikta analizė
6.4. Veiklos planų ir programų peržiūra. Dalytė. Luckuvienė 2011/2012m.
6.5. L/d ugdymo programos kokybės refleksija. sėkmės ir nesėkmės. Danutė. Biskienė 2011m. Atliktas programos vertinimas (refleksija)
6.6. Įstaigos programų vertinimas Dalytė. LuckuvienėDanutė. Biskienė 2011-05
6.7. Kūrybinių grupių veiklos kokybė ir įsivertinimas Kūrybinių grupių lyderiai 2011-05
6.8. Edukacinių erdvių plėtotės programa ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų ugdomąjai veiklai organizuoti. Danutė. BiskienėDarbo grupė 2011/2012m.m.
6.9. Logopedinės veiklos programa Elena Marija. Juškevičienė 2011/2012m.m.
6.10. Informacijos apie vaiko vertinimą ir pasiekimus būdai, ir formos mūsų įstaigoje. Danutė. Biskienė 2011-11 Tyrimo pristatymas mokytojų tarybos posėdyje
6.11 .  

 

 

Programų, projektų vykdymas, konkursų, renginių organizavimas:    

 

 

   

 

 

   

 

 

6.11.1. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ Virginija Pajaujienė  Nuolat Metodinės tarybos posėdyje
6.11.2.

 

 

Trumpalaikių grupių projektų vykdymas (pagal grupių planus, priedas Nr.1) Grupių auklėtojos 

 

 

2011-09 –2012-05

 

 

Metodinės tarybos posėdyje
6.11.3. Ilgalaikis įstaigos projektas „Rėdos ratu“ Danutė Biskienė 2011-09 –2012-05 Mokytojų tarybos posėdyje
6.11.4. Šventinis rytmetis „Sveikas rudenėli“ Vilija Černiauskienė 2011-09-01 Metodinės tarybos posėdyje
6.11.5. Šventinis rytmečiai  „Panelė Morka“, „Sušilk prie Kalėdų ugnelės, sušilk prie Kalėdų ugnies“,“ Žiema, žiema bėk iš kiemo“, Margi margučiai ritasi – jau pateka Velykų rytas“, „Gimtinėn vyturiai sugrįžo“ Vilija Černiauskienė 2011-09 –2012-05 Metodinės tarybos posėdyje
6.11.6. Bendruomenės parodos „Rudens spalvų simfonija“, „Žiemos spalvos“, „Namelis paukšteliui“ Danutė Biskienė„Darbščiųjų skruzdėlyčių“ kūrybinė grupė 2011-09 –2012-05 Metodinės tarybos posėdyje
6.12. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas ir plėtra:
6.12.1. Bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais atnaujinimas, veiklos planų derinimas Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2011-09 Mokytojų tarybos posėdyje
6.12.2. Bendrų renginių (švenčių, pramogų, sportinių varžybų, gerosios patirties sklaidos) organizavimas su Marijampolės ikimokyklinėmis įstaigomis. Kūrybinės grupės,Danutė BiskienėVilija Černiauskienė 2011-09-2012-05 Mokytojų tarybos posėdyje
6.12.3. Bendradarbiavimas su PPT tarnyba Danutė BiskienėElena Marija Juškevičienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.12.4. Bendradarbiavimas su marijampolės vaiko teisių apsaugos tarnyba Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.13. Įstaigos internetinės svetainės kūrimas Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2011-09-2011-12 Mokytojų tarybos posėdyje
6.14. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas. Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.15. Metodinės veiklos organizavimas (pagal metodinės tarybos veiklos planą 2011-2012 m.m., priedas nr.2)
6.16. Viešųjų pirkimų vykdymas Lina Stankuvienė Pagal numatytus terminus Įstaigos tarybos posėdyje
6.17. Saugos darbe užtikrinimas: darbuotojų sveikatos patikros kontrolė, instruktavimai saugos klausimais, gaisrinės, civilinės, darbuotojų saugos mokymo programos vykdymas. Lina StankuvienėVioleta Grigutienė Pagal numatytus terminus Įstaigos tarybos posėdyje
                             Antras uždavinys – plėtoti ir stiprinti įstaigos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius.  
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma
6.18. Bendradarbiavimo su šeima organizavimas:      
6.18.1. Visuotinis tėvų susirinkimas. Pranešimas „bendradarbiavimo ir partnerystės su tėvais svarba, įtraukiant juos į vaikų ugdymo procesą“.Stendinis pranešimas „sąveikos su vaiko šeima būdai ir formos“ Dalytė Luckuvienė

 

 

 

Danutė Biskienė

2011-10

 

 

 

2011-11

Mokytojų tarybos posėdyje
6.18.2. Grupiniai tėvų susirinkimai (pagal grupių metinius planus, priedas nr.1) Danutė Biskienė Kartą ketvirtyje Metodinės tarybos posėdyje
6.18.3. Atvirų durų savaitės suorganizavimas Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2012-04 Mokytojų tarybos posėdyje
6.18.4. Anketinės apklausos apie įstaigos veiklos organizavimą, tėvų  poreikius ir lūkesčius vykdymas ir analizė Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2011-2012 m.m. Mokytojų tarybos posėdyje
6.18.5. Informacinės medžiagos tėvams grupių stenduose medicininėmis, pedagoginėmis, psichologinėmis temomis atnaujinimas. Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2011-2012 m.m. Metodinės tarybos posėdyje
6.18.6. Šventinių renginių, skirtų šeimos dienai paminėti organizavimas Vilija Černiauskienė 2012-05 Metodinės tarybos posėdyje
6.19. IKT panaudojimas plėtojant bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima:
6.19.1. Įstaigos internetinės svetainės pristatymas grupių skelbimų lentose. Dalytė LuckuvienėVida Sušinskienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.19.2. Pasiūlymų, informacijos  elektroniniu paštu teikimas. Pedagoginiai darbuotojai Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
         Trečias uždavinys – gerinti įstaigos materialinę bazę racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigai skirtas lėšas.  
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma
6.20. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimas. Lina Stankuvienė 2011-2012 m.m. Įstaigos tarybos posėdyje
6.21. Ugdymo priemonių, žaislų, literatūros, metodinės medžiagos įsigijimas ir atnaujinimas. Danutė Biskienė 2011-2012 m.m. Įstaigos tarybos posėdyje
                       Antras  tikslas –  padėti vaikui plėtoti  ir formuoti būtinąsias kompetencijas (5.2.)            Pirmas uždavinys – kurti aplinką, skatinančią sveikos ir saugios gyvensenos ugdymą. (5.2.1)

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma
6.22. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginių, projektų organizavimas:
6.22.1. Tėvų konsultavimas sveikatos ugdymo klausimais Dalytė LuckuvienėVioleta Grigutienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.22.2. Kūrybinės grupės „ekologija – tai sveikata“ įkūrimas ir pristatymas įstaigos bendruomenei. Dalytė LuckuvienėVirginija PajaujienėDalia Brazaitienė 2011-09 Metodinės tarybos posėdyje
6.22.3. Informacinio kampelio „augame sveiki“ įkūrimas. Dalytė LuckuvienėVioleta Grigutienė 2011-09 Mokytojų tarybos posėdyje
6.22.4. Vaikų maitinimo paslaugų kokybės gerinimas. Violeta Grigutienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.22.5. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos vykdymas (priedas nr.3.) Danutė Biskienė 2011-2012 m.m. Metodinės tarybos posėdyje
6.23. Medicininės priežiūros vykdymas:
6.23.1. Informacijos apie ugdytinių sveikatą grupių auklėtojos, tėvams teikimas. Violeta Grigutienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.23.2. Ugdytinių sergamumo analizės vykdymas. Violeta Grigutienė Nuolat Mokytojų tarybos posėdyje
6.23.3. Tyrimas „socialinis ir psichologinis vaikų saugumas vaikų lopšelyje-darželyje“ Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2012-01 Mokytojų tarybos posėdyje
               Antras uždavinys – sukurti programą, skatinančią vaikų fizinės ir dvasinės sveikatos ugdymą, kuri padėtų siekti sveikatą saugančios mokyklos statuso (5.2.2)
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma
6.24. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos kūrimas, siekiant sveikatą saugančios mokyklos statuso:
6.24.1. Darbo grupės programos kūrimui sudarymas. Dalytė Luckuvienė 2011-09 Mokytojų tarybos posėdyje
6.24.2. Programos kūrimo etapų numatymas ir kūrimas. Darbo grupė 2011-10 Metodinės tarybos posėdyje
6.24.3. Programos vertinimas ir įsivertinimas, pristatymas įstaigos bendruomenei. Darbo grupė 2012-01 Bendruomenės susirinkime
6.24.4. Informacijos apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos vykdymą tėvams, pedagogams teikimas Dalytė LuckuvienėVioleta Grigutienė Nuolat Metodinės tarybos posėdžiuose
   Trečias tikslas – stiprinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigai skirtas lėšas.Pirmas uždavinys – vykdyti finansinės būklės priežiūrą.

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma
6.25. Finansų apskaitos atsakomybės ir finansinių ataskaitų laiku pateikimo priežiūra Dalytė Luckuvienė Nuolat Įstaigos tarybos posėdyje
6.26. Turto apsaugos ir jo disponavimo tvarkos priežiūra Laimutė ŽalnierukynienėLina Stankuvienė 2 k. metuose Įstaigos tarybos posėdyje
6.27 Buhalterinės apskaitos pagal VSAFAS įgyvendinimas ir priežiūra. Dalytė LuckuvienėLaimutė Žalnierukynienė 1 k. ketv. Įstaigos tarybos posėdyje
6.28 Darbuotojų darbo grafikų sudarymas ir jų tvirtinimas Lina StankuvienėDanutė Biskienė 1 k. mėn.
6.29 Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių  sudarymas, vedimas ir jų apskaita Lina Stankuvienė 1 k. mėn.
Antras uždavinys – nuolat vykdyti ūkinės-materialinės veiklos priežiūrą.
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma
6.30 Įstaigos turto ir jo apskaitos inventorizacija. Dalytė LuckuvienėLaimutė ŽalnierukynienėInventorizacijos komisija 1 k. metuose  
6.31 Grupių papildymas mokymo priemonėmis, valymo inventoriumi, lauko durų keitimas Dalytė LuckuvienėDanutė BiskienėLina Stankuvienė Nuolat Įstaigos tarybos posėdyje
6.32 Kolektyvinės sutarties vykdymo priežiūra Dalytė LuckuvienėVilma Vaikšnorienė Nuolat Įstaigos tarybos posėdyje
6.33 Viešųjų pirkimų komisijos veiklos patikra Dalytė Luckuvienė 2011-12 Įstaigos tarybos posėdyje

7. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI

Eil. Nr. Posėdžio tema Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminai
Mokytojų tarybos posėdžiai    
7.1
 • 2011-2012 m. m. veiklos programos pristatymas ir aptarimas.
 • Pedagogų savianalizės įsivertinimas, veiklos tobulinimo gairių numatymas.
 • Pagalbos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus, teikimo vertinimas, sąrašo pristatymas.

 

Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė

 

Elena Marija Juškevičienė

2011-09
7.2.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos pristatymas
 • Vaiko gerovės komisijos veikla
 • Etnokultūros puoselėjimas vaikų darželyje ir šeimoje
Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2012-01
7.3.
 • 2011-2012 m.m. veiklos programos refleksija ir gairės 2012-2013 m.m.
 • Grupių vykdytų projektų aptarimas
 • Įstaigoje vykdytų tyrimų aptarimas.
Dalytė LuckuvienėDanutė Biskienė 2012-05
Metodinės tarybos posėdžiai
      Tikslas – ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo programų kokybiškas įgyvendinimas.Uždaviniai :

 

                  Pirmas uždavinys – gerinti ugdymo kokybę, siekiant ugdymo turinio tikslų, proceso organizavimo.

                  Antras uždavinys – brandinti tautinę ir kūrybinę vaiko savimonę, atveriančią giliau ir išsamiau pažinti savo ir kitų tautų papročius, tradicijas.

                  Trečias uždavinys – siekti geranoriškos šeimos ir vaikų lopšelio-darželio pedagogų sąveikos, kaip vienos iš pagrindinių sąlygų, nulemiančių visuminio vaiko ugdymo sėkmę.

                  Ketvirtas uždavinys – skatinti pedagogų tobulinti savo profesinę kompetenciją. 

 

      Prioritetai:    – puoselėti vaiko intelektualines, fizines, emocines, valios, dorines galias, lemiančias asmenybės brandą. Garantuoti kiekvienam vaikui apsaugą, suteikiant galimybes ugdymui ir ugdimuisi,

 

    – formuoti modernios, lanksčios įstaigos įvaizdį. 

     Prioritetinės kryptys

    – ugdymo modernizavimas, švietimo kokybės gerinimas,

    – tautiškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas.

7.4 1. Veiklos plano 2011-2012 m.m. svarstymas.2. Kūrybinių grupių planų svarstymas.

 

Pranešimas „Ugdymo grupių aplinkos erdvių sukūrimas, atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir saugumą“.

3. Projekto „Būties ratu“ pristatymas.

4. Vaikų pažangos vertinimo sistemos efektyvumas

Danutė Biskienė 2011-09-2011-11
7.5 1.Atvira veikla – Kūno kultūros užsiėmimas, taikant netradicines priemones.2. Teminių savaičių, ugdymo projektų realizavimo patirtis.

 

Pranešimas „Pedagogo ir vaiko sąveikos aspektai, taikant įvairias ugdymo technologijas.

Danutė Biskienė 2011-12-2012-02
7.6 1. Atvira veikla „Vieno kiemo festivalis2. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, analizė, tobulinimas ir atnaujinimas.

 

3. Ilgalaikių projektų įgyvendinimo rezultatų pristatymas.

 

Danutė Biskienė 2012-03-2012-05
7.7 Įstaigos tarybos posėdžiai
7.8
 • Įstaigos veiklos programos 2011-2012 m.m. pristatymas ir pritarimas
 • Įstaigos tarybos veiklos 2011-2012 m.m. aptarimas
 • Aktualūs įstaigai klausimai
Virginija Pažėrienė 2011-09
7.9
 • Efektyvus lėšų panaudojimas: 2% tėvų ir darbuotojų įnašų panaudojimas materialinei  bazei gerinti.
 • Biudžeto programos įvykdymas už 2011m.

Biudžeto programų sąmatos sudarymas 2010 m.

Tėvų įnašų materialinei bazei gerinti panaudojimas.

Virginija Pažėrienė 2011-12
7.10
 • Įstaigos strateginio plano už 2011 m. įgyvendinimo vertinimas
 • Direktorės ataskaita už 2011 m.
 • Aktualūs įstaigai klausimai
Virginija Pažėrienė 2012-01
7.11
 • Įstaigos veiklos programos už 2011-2012 m.m. refleksija
 • Įstaigos darbas vasarą
Virginija Pažėrienė 2012-05

8. LAUKIAMAS REZULTATAS
8.1 Įgyvendinus uždavinius bus :
• užtikrintas sėkmingas veiklos ir ugdymo proceso organizavimas
• veiksmingai palaikomi įstaigos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai
• sukurta veiksminga ir efektyvi vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistema
• atnaujinta įstaigos materialinė bazė
• efektyviai dalyvausime ES projektuose

9. PROGRAMOS VYKDYMAS IR FINANSAVIMAS

9.1 Programa bus finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, Valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, 2 procentų pajamų mokesčio, Europos socialinio fondo, Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto, rėmėjų lėšomis

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1 Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys.
10.2 Priežiūrą vykdys direktorius.
10.3 Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, Marijampolės savivaldybės tarybai. .

Kalendorius

2018 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgs    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Paieška

Paskutinės naujienos

2012. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas". SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,