Įstaigos tarybaSpausdinti šį puslapį

Lopšelio – darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei.

 

Lopšelio – darželio „Nykštukas“ tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius lygiomis dalimis (po 3 atstovus) atstovaujamą tėvų, pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų.

 

 Tarybos funkcijos:

 

  • Nustato vaikų lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
  • Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
  • Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
  • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
  • Vertina lopšelio – darželio vadovų veiklą, pareikšdami nuomonę jiems nusprendus atestuotis;
  • Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą;
  • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

 

TARYBOS SUDĖTIS

 

  (Patvirtinta 2018 m. gruodžio 28 d. protokolu Nr. 2 – 04)

 

Funkcijos Vardas, pavardė, atstovas (-ė)
Pirmininkė Vilma Sederevičiūtė (pedagogų atstovė)
Sekretorė Gitana Kazakevičienė (pedagogų atstovė)
Nariai Diana Juškelienė (pedagogų atstovė)
Gražina Leškevičienė (darbuotojų atstovė)
Virginija Stankevičienė (darbuotojų atstovė)
Vilma Krasickienė (darbuotojų atstovė)
Raimonda Suduikienė (tėvų atstovė)
Aistė Daukšienė (tėvų atstovė)
Indrė Slidžiauskienė (tėvų atstovas)

 

2016. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas". SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,